Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 25.7.2018

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

HKK-Kuljetus Oy
Yhteystiedot: Yrittäjän polku 4 80400 Ylämylly

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Heikki Kananen Honkavaarantie 48 80400 Ylämylly 0400576967 toimisto@hkk-kuljetus.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on asiakkaita sekä henkilökunnan jäseniä, molemmista sekä entisiä että nykyisiä.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen ja/tai työsuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen tai työsuhteen hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • laskutusosoite

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista laskutuksessa ja hinnastoissa

Palkanlaskentaa ja muuta työsuhteiden hoitoa varten henkilörekisterissä on

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • henkilötunnus

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen toimisto@hkk-kuljetus.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Tietosuojaseloste 25.7.2018

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja viranomaisten tai muiden vastaavien rekistereistä, esimerkiksi Yritysten tietojärjestelmästä (www.ytj.fi)
 • työntekijältä itseltään työsuhteen alkaessa tai työhakemuksen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin HKK-Kuljetus Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus/työsuhde on voimassa
 • Työnantajavelvollisuuksien (esimerkiksi työ- tai palkkatodistuksen antaminen) täyttämiseksi työntekijöiden tietoja voidaan säilyttää myös työsuhteen päätyttyä

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä ja työntekijätietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät sekä tarvittavilta osin yrityksen johto. Näitä tietoja käsittelee/voi käsitellä myös ulkoistettu talous- ja palkkahallintoa hoitava yritys sekä tilintarkastaja, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.